سلام حالم این روزها دست خودم نیست....

           هیچکسی سری به کلبه ی تنهائیم نمیزنه ،حتی خدا هم آااااه مرا ترک کرد و رفت ..

       دانسته بود  غیره تو و  چشمهای تو  دیگر برای هیچکسی بنده نیستم ..! 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید