پادشاه مغرور  قصه هایم ،،صدایت رامیبرم تا کشمکش ستاره رادر راه برایم تکرار کند.

دست میکشم به صندلی خالی،،هنوز هستی؟؟؟؟؟؟

                           راستی باتو که باشم پاهایم رفتن را از یاد میبرند......

/ 0 نظر / 8 بازدید